Projekty zrealizowane w latach 2008-2020

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO zrealizowała w latach 2008-2020 następujące

projekty:

1. Od 2008 roku realizowane są stałe programu wspierania indywidualnych talentów młodych ludzi i organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych dla grup i zespołów. - CONVIVO DLA CIEBIE,

CONVIVO DLA WAS, CONVIVO DLA INICJATYW. W ramach tych programów Fundacja wsparła w latach 2009-2016 utalentowanych 15 wokalistów, 3 zespoły muzyczne 1 zespół tańca

współczesnego, chór wielopokoleniowy, 2 dziecięce zespoły piosenki i tańca oraz 2 młodychartystów plastyków. Zorganizowano koncerty, widowisko tematyczne, udzielono pomocy przy sesji

fotograficznej, produkcji płyty, nagraniach w studio, wynajęciu sal choreograficznej i wokalnej, zorganizowano wsparcie dla wokalistów uczestniczących w festiwalach i przeglądach piosenki oraz

wystawy prac plastycznych i fotograficznych. Fundacja pozyskała na ten cel środki od sponsorów i otrzymała współfinansowanie ze środków Miasta Łodzi.

2. Ty, energia, talent - projekt zrealizowany w 2009 r. - cykl szkoleń kadry i wolontariuszy Fundacjioraz budowania strategii rozwoju organizacji, współfinansowany z Programu Operacyjnego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. Opowieść o stuletnim dębie - realizacja programowa, reżyserska, producencka i organizacyjna widowiska w 2010 roku, z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce, na scenie Klubu WYTWÓRNIA

w Łodzi, wspólnie z ZHP Komendą Chorągwi Łódzkiej. Wzięło w nim udział 250 wykonawców - artystycznie uzdolnionych zuchów, harcerzy i instruktorów, amatorskich dziecięcych

oraz młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych, dla 1700 widzów.

4. Projekty dotyczące rozwoju wolontariatu na rzecz kultury i sztuki: Wolontariusz CONVIVO - zrealizowany w 2010 r. , Od wolontariusza do koordynatora - 2011 r., Festiwal wolontariatu -

2012 r. W cyklu działań szkoleniowo-praktycznych wzięło udział razem 180 wolontariuszy. Projekty uzyskały dotacje z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5. Europejski Rok Wolontariatu 2011 r. - udział 20 wolontariuszy i koordynatorów Fundacji w promocji wolontariatu w kulturze i sztuce, w Pawilonie ERW w Warszawie, we współpracy

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Otwieramy wrota kultury - projekt profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo, zrealizowany w 2011 r we współpracy z Pałacem Młodzieży w Łodzi,

dla grupy 30 podopiecznych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

7. Śpiewaj i tańcz - wyjazdowe, ogólnopolskie, tygodniowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży oraz nagrania studyjne i produkcja płyt z piosenkami - projekt cykliczny, realizowany w latach

2008- 2011 siedmiokrotnie . Wzięło w nim udział łącznie 250 dzieci i młodzieży.

8. Talenty CONVIVO - działanie artystyczno-kulturalne wspierające 15 solistów, 4 zespołów i 2 młodych plastyków - podopiecznych Fundacji, w formie organizacji koncertów na scenach łódzkich,

nagranie i wydanie płyty z piosenkami, organizacji wystaw prac plastycznych, udział w artystycznych wydarzeniach plenerowych. W wydarzeniach wzięła udział łącznie 800 osobowa publiczność.

Projekt realizowany w latach 2009-2014, uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

9. Karkonoskie plenery - warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży - projekt cykliczny organizowany każdego roku latem, w latach 2010 - 2013. Wzięło w nim udział łącznie 60 dzieci

i młodzieży.

10. Humor kluczem do poznania kultur - polsko-ukraiński projekt interkulturowy , zrealizowany w 2011 roku przez 8 dni , wzięła w nim udział 16 osobowa grupa młodzieży z Polski i Ukrainy

wieku 18. lat. Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu".

11. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży - projekty realizowane z partnerami ukraińskimi -  organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjno-kulturalnymi: Poznaj swojego sąsiada-

10-dniowy projekt kulturalno-edukacyjny, zrealizowany w 2012 r,; Moda na folk - projekt z zakresu edukacji artystycznej, zrealizowany w 2013 r., Łączy nas taniec - projekt kulturalny dla

zespołów tanecznych - zrealizowany w 2014 r., Połączył nas folk - projekt artystyczny umożliwiający uczestnikom poznanie obu kultur, zrealizowany w 2017 r., Kulinarnie Kulturalnie - projekt

łączący poznanie historii i kultury oraz kulinariów obu krajów. W projektach wzięło udział 260 dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski. Projekty uzyskały wsparcie finansowe Narodowego Centrum

Kultury oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

12. Łączy nas folk! W latach 2013 - 2017 Fundacja zrealizowała projekty wymiany młodzieży z Polski, Białorusi, Gruzji, Mołdawii: Łączy nas folk! - 2013 r., Łączy nas folk 2! - 2014 r., Łączy nas

folk 3! - 2016 r. i Łączy nas folk 4! w 2017 r. W 2019 roku zrealizowane zostało zadanie publiczne Pofolkujmy razem! dla młodzieży z Polski i Gruzji. W projektach wzięło udział łącznie 280 dzieci

i młodzieży, Projekty zostały współfinansowane ze środków Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

13. Międzypokoleniowa Pracownia Projektowa SPLOT, projekt zrealizowany w latach 2015-2016, oparty na działaniach modowych, z udziałem młodych designerów i seniorów. Wzięło w nim

udział 20 osób. Projekt współrealizowany ze Studiem Designu Pałacu Młodzieży w Łodzi, współfinansowany ze środków programu „Seniorzy w akcji" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i

Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę".

14. Festiwale międzynarodowe za granicą. Fundacja wsparła organizacyjnie, artystycznie i finansowo solistów, wokalno-choreograficzne zespoły dziecięce i młodzieżowe i fotografów w

realizacji projektów festiwalowych: na Ukrainie -

Międzynarodowy Festiwal „Zmienimy świat na lepszy" na Krymie w latach 2011-2012,

Międzynarodowy Festiwal „Roza vetrov" we Francji w 2014 i 2015 r.

Międzynarodowy Festiwal „Novye Vershiny" i „#BYFEST" na Białorusi w latach:2015 - 2019

Międzynarodowy Festiwal Demokracji Dzieci Telewizji, Prasy i Twórczości „Złota Jesień Sławutycza "

na Ukrainie w latach 2017- 2019 ,

Międzynarodowy Festiwal -Konkurs Młodych Dziennikarzy PRESS-VESNA NA DNIPRONYCH SKHILAH

w latach 2014 - 2019

Międzynarodowy Festiwal „Rozigrano oro" w Macedonii w 2017 r.

Udział ZPiT Poltex w jubileuszowym koncercie 10-lecia zespołu Romanica w Kiszyniowie w Mołdawii

w 2017 r.,

II Międzynarodowy Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Muzyki Ludowej ZOLOTYJE ZERNO w 2019 r.,

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Demokracji, Prasy, Telewizji i Twórczości ZŁOTA JESIEŃ SŁAWUTYCZA w latach 2014-2019,

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży ARABESKI BOHEMIA w Czechach 2019 r.,

21-dniowe tournée artystyczne ZPiT Poltex do Japonii we współpracy z organizacją OSAKA IN THE WORLD w 2019 r.

15. Międzynarodowa sieć współpracy organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnokulturalnych RAZEM dla MŁODZIEŻY

Fundacja uczestniczy w projekcie, jako członek sieci. W ramach wspólnych działań partnerów z 6 krajów Europy przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w latach 2010-2018 w

międzynarodowych seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich, warsztatach szkoleniowych w Polsce - Łódź, Załęcze Wielkie, Przesieka k/ Jeleniej Góry, na Ukrainie -

Kijów, Sławutycz, Krzywy Róg, na Białorusi - Mińsk, Mołodeczno, w Czechach - Rumburk, w Słowenii - Żalec, w Belgii - Bruksela, we Włoszech - Milano i we Francji - Itville, Paryż.

16. Spotkania młodzieży w ramach realizacji projektu „Erasmus". Fundacja w latach 2014-2016 zorganizowała grupy młodzieży artystycznie uzdolnionych, które wzięły udział w projektach:

teatralnym na Węgrzech i we Włoszech, muzycznym oraz wolontariackim we Włoszech. Fundacja była partnerem projektów, w których wzięło udział łącznie 30/37 osób. Projekt były

współfinansowane z programu Unii Europejskiej Erasmus +

17. Nagrania w studio i wydanie płyt CD „Śpiewaj i tańcz" - 4 płyty, 2010-2014, „Talenty CONVIO" -2011 r, „Łączy nas folk!" - 2016 r.

18. Karkonoski Tygiel Kulturowy - działanie wzmacniające lokalna tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym - projekt współfinansowany ze środków

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2018. Etno Polska.

19. Na skrzyżowaniu kultur 2018 r.- zadanie ukierunkowane na świadome i aktywne uczestnictwow kulturze, współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Łodzi.

20. EKO_ETNO MODA - międzynarodowe zadanie zrealizowane w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Młodzi realizatorzy projektu opierając się na aktualnych trendach związanych

z ekologią jako stylem życia oraz modą jako sposobu wyrażania siebie z uwzględnieniem elementówkultury i tradycji ludowych, inicjowali i rozwijali dialog międzykulturowy w wirtualnej przestrzeni

co przyczyniło się do rozwinięcia ich kompetencji cyfrowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Efektem współdziałania polskiej i ukraińskiej młodzieży jest ekologiczna

kolekcja ubrań, biżuterii oraz dodatków zaprezentowana na stronach opublikowanego kalendarza jak również cykl tutoriali - EKO PRZEPISÓW inspirujących odbiorców do twórczego

wykorzystywania odpadów.

21. Letnia Akademia Twórczości - warsztaty artystyczne  w Młodzieżowym Ośrodku Karkonoskim w Przesiece. Podczas lipca i sierpnia 2020 odbyły się warsztaty fotograficzne dla 15

uczestników oraz   warsztaty taneczne dla dwóch 15 osobowych grup tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX.

22. Międzynarodowy Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE - w latach 2011-2020

zrealizowano we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 10 edycji festiwalu. Wzięło w nim udział ogółem ponad 2400 dzieci i młodzieży z 27 państw Europy i świata, oraz

ponad 640 wolontariuszy. Odbiorcy wydarzeń festiwalowych to ponad 16 000 widzów - mieszkańców miasta i turystów odwiedzających Łódź. Każdego roku festiwal składa się z od 15-30

projektów artystycznych i edukacyjnych - tanecznych, wokalnych, modowych, fotograficznych, rękodzielniczych, designerskich, ulicznych, filmowych, koncertowych zrealizowanych zarówno

w przestrzeni realnej jak i w sieci internetowej. Festiwal dofinansowany był ze środków Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, uzyskał wsparcie sponsorów - firm i osób prywatnych.