ART_ZIMA 2022 - PRZESIEKA

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym artystycznym projekcie dzieci i młodzież w wielu 12-18 lat. W Młodzieżowym Ośrodku Karkonoskim w Przesiece organizujemy w dniach 18-26.02.2022 warsztaty woklane, fotograficzne i tv
dla uczestników zajęć Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi oraz dla chętnych, dla których śpiew fotografowanie i videofilmowanie jest ich pasją lub chcą spróbować swoich sił i rozwinąć talent tych dziedzin sztuki.

WARSZTATY WOKALNE, FOTO-TV  
PRZESIEKA - ART_ZIMA 2022

MIEJSCE WYPOCZYNKU: Młodzieżowy Ośrodek Karkonoski w Przesiece, 58-563 Przesieka, ul. Karkonoska 27
TERMIN: 18.02. - 26.02.2022


DATA WYJAZDU: 18.02.2022; GODZINA ZBIÓRKI: 9.00 - Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
DATA POWROTU: 26.02.2022, około godz.17.00

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
we współpracy z Fundacją Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO

PROGRAM

Na program składają się warsztaty: wokalne, fotograficzno-filmowe (do wyboru przez uczestnika), plener fotograficzny, wystawa i wernisaż prac uczestników, koncert wokalistów, rekreacja, gry i zabawy integracyjne, ognisko, zimowe wędrówki po okolicy.

WARUNKI POBYTU

Zakwaterowanie i wyżywienie w przytulnym ośrodku młodzieżowym w warunkach hostelowych: pokoje 3, 4, 5-osobowe, stołówka na miejscu. Warunki pobytu dostosowane do obowiązujących wymogów sanitarnych.

UCZESTNICY

 • Uczestnicy zapisani na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Łodzi zainteresowani formą warsztatów
 • Dzieci i młodzież szkolna od 12 do 18 lat
 • Liczba uczestników jest ograniczona do maksymalnie 25 osób
KADRA

Nauczyciele Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi:
Kierownik wypoczynku: Beata Klose-Jurczakowska
Wychowawcy, prowadzący warsztaty: Renata Banacka - Walczak, Jolanta Proszak, Marek Buła
Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego podczas wypoczynku

ZAPISY

 • Rodzice uczestnika/opiekunowie prawni przesyłają na adres: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl zgłoszenie udziału uczestnika w warsztatach o następującej treści: Zgłaszam udział (imię i nazwisko uczestnika) w warsztatach PRZESIEKA - ART_ZIMA 2022. Proszę o przesłanie dokumentów kwalifikacyjnych.
 • W informacji zwrotnej zostanie przesłana decyzja o zakwalifikowaniu na wypoczynek wraz z kompletem dokumentów do wypełnienia i podpisania. Kartę kwalifikacyjną, komplet oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do recepcji Pałacu Młodzieży do dnia 10.02.2022 r. Na kopercie należy napisać WARSZATY „PRZESIEKA - ART_ ZIMA 2022"                                                                                                                                                                                                                   
ODPŁATNOŚĆ

 1100 zł. - program, wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie.
 • Wpłatę należy uiścić najpóźniej w terminie do 14.02.2022
  na rachunek Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr: 23 1090 2705 0000 0001 3120 1443 W tytule przelewu: „imię i nazwisko uczestnika warsztatów z dopiskiem:
  „Warsztaty PRZESIEKA - ART_ZIMA 2022"
 • W przypadku choroby lub kwarantanny uczestnika, skutkującej rezygnacją z udziału w warsztatach wpłacona kwota może być zwrócona w części, po odjęciu poniesionych kosztów, pod warunkiem przesłania wniosku o zwrot na adres: biuro@convivo.pl
INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU Zgodna z wytycznymi GIS, MZ i MEiN dotyczącymi wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia koronawirusem dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
 • Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu, adres email zapewniający szybką komunikację (dane należy zawrzeć w karcie kwalifikacji wypoczynku).
 • Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika wypoczynku składają stosowne oświadczenia dotyczące stanu zdrowia uczestnika wypoczynku, odbioru z placówki w sytuacji zagrożenia oraz zgody na pomiar temperatury ciała.
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje dotyczące warsztatów udzielane są przez sekretariat Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi tel. 42 636 34 45 lub 535 993 252. Pytania można również kierować na adresy: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl
lub biuro@convivo.pl